Izrael

Zeď nářků

říj 10 2013

Zeď nářků patří mezi nejzajímavější místa v Jeruzalémě, neboť je pro všechny židy nejposvátnějším místem ve Svatém městě. Zeď nářků je již po staletí místem intenzivních modliteb a proseb.


Pohnuté dějiny tohoto místa
Zeď nářků je kus zdi, která pochází z dob židovského krále Heroda Velikého, který za svého panování nechal postavit celou řadu jeruzalémských budov. Zeď nářků je dochovanou součástí hradby Chrámové hory, na které stál impozantní jeruzalémský chrám. Celý jeruzalémský chrám byl však během První židovské války v roce 70 po Kristu zcela zničen římskými vojáky. Z celé impozantní stavby zůstala zachována pouze Zeď nářků.

Za panování Osmanů zůstala tato skromná a nevelká zeď jediným poutním místem všech Židů, kteří sem houfně přicházeli, aby oplakávali zničený Chrám. První dochované zmínky o lkajících modlitbách Židů jsou ze 4. století po Kristu. Od té doby je Zeď nářků nebo-li Západní zeď nejdůležitějším místem židovského národa.

taba 135

V pozadí Zeď nářků foto Černý tulipán

Zeď nářků v současnosti
Zeď nářku najdete na takzvaném Western Wall Plaza a je neustále obklopeno velkým počtem lidí z celého světa. Místo kolem Zdi nářku zastává v židovském náboženství funkci synagogy pod širým nebem. Na tomto místě se pravidelně scházejí židovští věřící, aby se zde modlili.

Prostor kolem Zdí nářků je rozdělen na dvě části – mužskou a ženskou. Obě pohlaví se modlí odděleně, přičemž mužská část je větší než ta ženská. Zeď nářků je rovněž přístupná po jinověrce, jediným pravidlem je pokrývka hlavy, kterou obdržíte o vchodu ke Zdi nářků.

taba 138

Western Wall Plaza foto Černý tulipán

Na rozlehlém náměstí Western Wall Plaze se taktéž pořádají různé slavnostní shromáždění. Mezi nejzajímavější patří slavnost dosažení věku náboženské odpovědnosti chlapce nebo dívky. Vzrušující podívanou je rovněž pozorovat ortodoxní Židy, kteří se v kývajícím postojí intenzivně modlí. Někteří jsou schopni modlit se velmi dlouho a intenzivně, takže klidně přečtou i celou Knihu žalmů. Mnozí Židé jsou pro změnu přesvědčeni, že mnohem větší účinek mají napsané modlitby a prosby. Z tohoto důvodů vkládají do spár Zdi nářků malé papírky se svými modlitbami.

V mužské části je ještě k dispozici malá chodba, která vede na sever kolem čelní části Zdi nářků. Tato chodba slouží Židům jako malá synagoga, která je určena ke studiu Tóry. Do této chodby se vchází přes Wilsonův oblouk.